Насловна / Инфо / Конкурси / Јавни позив за сертификацију консултантских кућа

Јавни позив за сертификацију консултантских кућа

Рок за пријаву: четвртак, 31. децембар 2015.

Национална агенција за регионални развој је кроз пројекат Унапређење иновативности и конкурентности МMСП (Improved SMEs Competitiveness and Innovation Project - ICIP) успоставила Базу  регистрованих пружалаца услуга за подршку пословању ММСП (у даљем тексту: База). База  пружа могућност лакшег препознавање сертификованих пружаоца услуга за подршку пословању како од стране клијената (ММСП) тако и од стране институција.

Sertifikacija, logo

Под термином „консултантска кућа“ подразумева се привредно друштво или предузетник који се професионално бави пружањем услуга за подршку пословању малим и средњим предузећима и предузетницима (у даљем тексту: ММСП).

Сертификацију консултантских кућа, као и сертификацију пружалаца услуга за подршку пословању МСПП спроводи Национална агенција за регионални развој, по методологији која је детаљније описана у Оперативном приручнику за сертификацију пружалаца услуга за подршку пословању МСПП.

Овај позив је трајно отворен  за све консултантске куће које задовољавају одређене критеријуме за упис у Базу.

Ко може да се пријави?
 Све консултантске куће које пружају пословне услуге подршке МMСП, а задовољавају одређене услове:

  • да су регистроване у Агенцији за привредне регистре;
  • да послују у једној или више области консултантске делатности;
  • да су солвентне и остварују најмање два милиона динара укупних прихода годишње од пружања пословних услуга МMСП; 
  • да обавља консултантске услуге минимум  две године и поседују најмање три препоруке корисника  којима су пружане пословне услуге;
  • да имају најмање једног стално запосленог који поседује релевантни сертификат за пружање пословних услуга (нпр. сертификат НАРР, CMC - Certified Management Consultant или други међународно признати сертификат);
  • у случају специфичног секторског фокуса, односно када пружају услуге намењене специфичном сектору, да поседују још најмање три додатне препоруке корисника пословних услуга.

Начин пријаве
Писмо пријаве и сву пратећу документацију потребно је доставити електронски на e- mail:  sertifikacija@narr.gov.rs или лично на адресу: Националана агенција за регионални развој, Канцеларија Београд, Теразије 23/VII, 11000 Београд, са назнаком „За јавни позив за регистрацију консултантских кућа“. 
Уколико се документа достављају лично, поређати их обележена  по горе наведеном редоследу, а уколико се достављају електронски сваки документ обележити припадајућим редним бројем.

Консултантске куће које успешно прођу процес прегледа и процене достављене документације биће потписници Етичког кодекса понашања, добиће Потврду о регистрацији  и биће уписане у Базу, представљену на порталу Предузетнички сервис  www.preduzetnickiservis.rs  односно на сајту www.narr.gov.rs .

За све додатне информације можете се обратити на e-mail: sertifikacija@narr.gov.rs