Насловна / Инфо / Конкурси / Јавни позив за подршку пројектима прекограничне сарадње

Јавни позив за подршку пројектима прекограничне сарадње

Рок за пријаву: четвртак, 31. децембар 2015.

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДРШКУ ПРОЈЕКТИМА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ („CBC) КРОЗ ФИНАНСИРАЊЕ УЧЕШЋА АПЛИКАНАТА/ПАРТНЕРА

Циљ програма

Подршка институцијама и организацијама из Србије при аплицирању за програме прекограничне сарадње и самим тиме јачање регионалне конкурентности кроз реализацију заједничких пројеката, као и институционална одрживост у креирању и реализацији пројеката.

Програми прекограничне сарадње

Програми прекограничне сарадње су инструмент Европске уније за пружање подршке сарадњи институција и организација у пограничним областима суседних држава.

Програми прекограничне/територијалне сарадње представљају финансијску подршку сарадњи наведених подручја на решавању питања од заједничког интереса. Овакви програми се спроводе од почетка 90-их година, а од 2004. године у програме територијалне сарадње се укључују и државе које нису чланице ЕУ, када је у овај вид сарадње први пут укључена и Република Србија (у то време су се називали Суседски програми).

 Садашњи програми прекограничне и транснационалне сарадње део су финансијске перспективе 2014.-2020. године и имају вишеструки значај ,јер помажу институцијама у Србији да се упознају и раде у складу са правилима структурних фондова која важе за земље чланице ЕУ.

Имајући у виду све већи значај програма прекограничне/територијалне сарадње са једне стране, као и растући интерес институција и организација из Србије за укључивањем у наведене програме са друге стране, Национална агенција је припремила Програм подршке пројектима прекограничне сарадње у виду суфинансирања учешћа (контрибуције) пројектних партнера из Србије. У питању је шест програма прекограничне сарадње из финансијског периода (перспективе) 2014.-2020. године, и то:

 • Мађарска-Србија;
 • Румунија-Србија;
 • Бугарска-Србија;
 • Хрватска-Србија;
 • Србија-Босна и Херцеговина;
 • Србија-Црна Гора.

Кроз Програм подршке НАРР, могуће је аплицирати за суфинансирање пројеката који би били подржани кроз горе наведене програме, отворене у тренутку објављивања јавног позива, као и за оне који ће бити отворени за време трајања јавног позива.

Појединачни износ суфинансирања-учешћа НАРР не може бити већи од 10% вредности удела у пројекту за сваког партнера-апликанта из Србије.

ОПШТИ УСЛОВИ  ЈАВНОГ ПОЗИВА

Кандидат-подносилац захтева треба испунити следеће услове:

 • у већинском домаћем власништву, регистрован на територији Републике Србије;
 • испуњава опште услове позива Програма прекограничне сарадње;
 • измирене обавезе по основу пореза и доприноса.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Пројекат (предложен за суфинансирање) треба да буде усмерен ка постизању посебних циљева:

 • јачање конкурентности МСПП;
 • креирање нових и очување постојећих радних места;
 • унапређење способности МСПП за приступ различитим изворима финансирања;
 • унапређење квалитета радне снаге;
 • подршка развоју образовања за предузетништво;
 • унапређење ефикасности институционалне подршке пословању и развоју МСП и предузетништва;
 • оптимизација и унапређење степена искоришћености постојеће и изградња нове пословне инфраструктуре;
 • јачање иновативности у МСПП;
 • стимулисање пословног удруживања и  креирања ланаца вредности;
 • интернационализација пословања МСПП;
 • подршку женском предузетништву, предузетништву младих и социјалном предузетништву;
 • подршка равномерном регионалном развоју;
 • унапређивање и јачање сарадње са институцијама суседних земаља, како на централном тако и на локалном нивоу;
 • промоција важности придруживања ЕУ за развој конкурентности МСПП;
 • унапређивање сарадње јавног и приватног сектора на пројектима.

КАТЕГОРИЈЕ КАНДИДАТА

Кандидати/подносиоци захтева могу бити сви легитимни корисници Програма прекограничне сарадње.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 1. Попуњена пријава, која се састоји од Обрасца 1 и Обрасца 2;
 2. Извод о регистрацији институције/организације, односно доказ о идентитету (оригинал или оверена копија);
 3. Потврда надлежне Пореске управе да је подносилац захтева измирио све пореске обавезе у претходној години, издата најдуже 15 дана пре подношења захтева(оригинал или оверена копија);
 4. Изјава о прихватању услова јавног позива (потписана и печатирана; Образац 3 – може се преузети са интернет презентације www.narr.gov.rs);
 5. Доказ о поднетој апликацији за „IPA“ прекогранични програм;
  • У првој фази је потребно у оквиру конкурсне документације доставити НАРР потврду (доказ)  о поднетој апликацији/пројекту, док ће уговор са НАРР бити потписан након потписивања програмског уговора са Управљачким телом програма.
  • Коначан обрачун/исплата ће бити реализовани по окончању пројекта који се суфинансира и износ суфинансирања ће бити прецизиран у односу на укупна утрошена/реализована средства. Појединачни износ не може да пређе 10% од вредности пројекта.

Укупан износ расположивих средстава: 45.000.000 динара.

ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА

Пријаве се достављају на адресе:

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, Теразије 23/7, Београд

На коверти мора бити јасно назначено „ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ 2015.“

За додатне информације можете се обратити позивом на телефон 011/20-60-815 011/20-60-814 или путем електронске поште на адресе jelena.radoman.ilic@narr.gov.rs и milan.vujovic@narr.gov.rs.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЈЕ ОТВОРЕН ДО УТРОШКА СРЕДСТАВА, ОДНОСНО ДО КРАЈА КАЛЕНДАРСКЕ 2016.