Насловна / Инфо / Конкурси / Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру мере за суфинансирање пројектних иницијатива јединица локалне самоуправе у 2012. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру мере за суфинансирање пројектних иницијатива јединица локалне самоуправе у 2012. години

Рок за пријаву: недеља, 25. новембар 2012.

На основу члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину („Службени гласник РСˮ, бр. 93/12) и Уредбе о утврђивању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за програмирање регионалног развоја и подршке малим и средњим предузећима и предузетништву у 2012. години („Службени гласник РСˮ, бр. 8/12 и 100/12)

Република Србија
 
МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за доделу бесповратних средстава у оквиру
МЕРЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА ПРИПРЕМУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА НА ЛОКАЛНОМ И РЕГИОНАЛНОМ НИВОУ У 2012. ГОДИНИ

Меру за суфинансирање иницијатива јединица локалне самоуправе за припрему и спровођење пројеката на локалном и регионалном нивоу у 2012. години (у даљем тексту: Мера) спроводи Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе (у даљем тексту: Министарство) у сарадњи са Националном агенцијом за регионални развој (у даљем тексту: Национална агенција).

1. Услови за учествовање у поступку доделе средстава:
1.1. Корисници бесповратних средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе, које су непосредно одговорне за припрему и управљање пројектима и не наступају у својству посредника.
1.2. Намена бесповратних средстава
Бесповратна средстава су намењена као подршка јединицама локалне самоуправе за:
a) Суфинансирање припреме апликационе документације којима јединице локалне самоуправе конкуришу за добијање средстава из домаћих и међународних извора са пројектима од значаја за регионални развој;
б) Суфинансирање припреме пројектно-техничке документације (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат, пројекат изведеног објекта и студија утицаја на животну средину) за пројекте пословне инфраструктуре, које ће реализовати јединице локалне самоуправе појединачно или у сарадњи са другим јединицама локалне самоуправе;
в) Суфинансирање учешћа у реализацији пројеката од значаја за регионални развој, који су јединицама локалне самоуправе одобрени из бесповратних извора финансирања.
Пројекти од значаја за регионални развој који су предмет суфинансирања од стране Министарства су дефинисани Уредбом о утврђивању Програма мера о распореду и коришћењу средстава за програмирање регионалног развоја и подршке малим и средњим предузећима и предузетништву у 2012. години („Службени гласник РСˮ, бр. 8/12 и 100/12- у даљем тексту: Уредба).
Под пројектима пословне инфраструктуре подразумевају се: индустријске зоне, индустријски паркови, бизнис инкубатори и основна инфраструктура која доприноси развоју пословне инфраструктуре (прилазни путеви, комунална инфраструктура итд).
1.3.  Услови за добијање средстава
Право на коришћење бесповратних средстава имају јединице локалне самоуправе које испуњавају следеће услове:

Основни услови:
1) да су поднели попуњен пријавни формулар Министарству са потребном документацијом у складу са Уредбом и Јавним позивом;
2) да за исту намену нису користили подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, покрајинског буџета, буџета локалне самоуправе или донаторских организација (за намену под а и б);
3) да су обезбедили средства за суфинансирање пројекта;
4) да рачун подносиоца захтева није у блокади.

Специфични услови:
5) за пројекте пословне инфраструктуре неопходно је поднети доказ да је предмет пројекта у складу са просторним плановима јединица локалне самоуправе;
6) да су потписали уговор са представницима домаћег или међународног донатора у случају суфинансирања реализације пројеката од значаја за регионални развој.
Јединице локалне самоуправе могу поднети по један захтев за сваку од три намене.

2. Финансијски оквир
Бесповратна средстава се додељују у складу са наменом средстава на следећи начин:
a) Суфинансирање израде апликационе документације
Министарство ће суфинансирати израду апликационе документације којима јединице локалне самоуправе конкуришу на изворе финансирања до 50% од укупног износа неопходног за израду апликационе документације, без пореза на додату вредност, где ће максимални износ одобрене бесповратне помоћи зависити од нивоа развијености јединица локалне самоуправе и то:
1) до 300.000,00 динара за девастиране јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност;
2) до 250.000,00 динара за јединице локалне самоуправе из IV групе, без пореза на додату вредност;
3) до 200.000,00 динара за јединице локалне самоуправе из III групе, без пореза на додату вредност;
4) до 180.000,00 динара за јединице локалне самоуправе из II групе, без пореза на додату вредност и
5) до 160.000,00 динара за јединице локалне самоуправе из I групе, без пореза на додату вредност.

б) Суфинансирање израде пројектно-техничке документације
Министарство ће суфинансирати израду пројектно-техничке документације за пројекте пословне инфраструктуре до 3.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност, у зависности од нивоа развијености јединица локалне самоуправе, према следећој табели:

Ниво развијености јединице локалне самоуправе

Суфинансирање Министарства за израду пројектно-техничке документације (%)

Девастиране јединице локалне самоуправе

до 50% оправданих трошкова без пореза на додату вредност

Јединице локалне самоуправе из IV групе

до 45% оправданих трошкова без пореза на додату вредност

Јединице локалне самоуправе из III групе

до 40% оправданих трошкова без пореза на додату вредност

Јединице локалне самоуправе из II групе

до 30% оправданих трошкова без пореза на додату вредност

Јединице локалне самоуправе из I групе

до  25% оправданих трошкова без пореза на додату вредност

в) Суфинансирање трошкова учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални развој који су одобрени из извора финансирања и то:
За пројекте јединица локалне самоуправе вредности до 100.000.000,00 динара Министарство ће суфинансирати оправдане трошкове од укупног износа неопходног за кофинансирање пројекта у зависности од нивоа развијености јединица локалне самоуправе и то:
1) до 40% оправданих трошкова за девастиране јединице локалне самоуправе, без пореза на додату вредност,
2) до 30% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из IV групе, без пореза на додату вредност;
3) до 20% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из III групе, без пореза на додату вредност;
4) до 10% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из II групе, без пореза на додату вредност и
5) до 5% оправданих трошкова за јединице локалне самоуправе из I групе, без пореза на додату вредност.
Максимални износ одобрене бесповратне помоћи за јединице локалне самоуправе из I и II групе не може прећи износ од 3.000.000,00 динара, без пореза на додату вредност.
Сви пројекти чија је вредност преко 100.000.000,00 динара биће сматрани као пројекти вредности до 100.000.000,00 динара и сходно томе ће се вршити суфинансирање по горе наведеном принципу.
Пројекат треба да буде одобрен најраније од 1. јануара 2011. године.
Код пројеката са учешћем више партнера који заједнички учествују у кофинансирању пројекта, право на суфинансирања остварују сви партнери сразмерно учешћу, а средства добија носилац пројекта који је одговоран за расподелу средстава.

3. Списак акредитованих регионалних развојних агенција
У складу са Уредбом о утврђивању Програма стандардизованог сета услуга који реализују акредитоване регионалне развојне агенције у 2012. години („Службени гласник РСˮ, бр. 8/12 и 100/12), следеће акредитоване регионалне развојне агенције ће пружати услуге јединицама локалне самоуправе у припреми документације:
1. Регионална развојна агенција за развој Источне Србије „Рарисˮ- Зајечар; Трг ослобођења 1, Зајечар; Тел: 019/426-376 и 019/426-377; email: office@raris.org; www.raris.org;
2. Регионални центар за друштвено економски развој „Банатˮ- Зрењанин; Чарнојевићева 1, Зрењанин; Тел: 023/510-567 и 023/561-064; email: office@rcrbanat.rs; www.banat.rs;
3. Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа-Лесковац, Пана Ђукића 42, Лесковац; Тел: 016/315-01-19; email: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
4. Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа-Краљево, Цара Душана 49, Краљево; Тел: 036/397-777; email: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;
5. Регионална развојна агенција „Југˮ- Ниш, Обреновићева 38/I, Ниш; Тел: 018/515-447 и 018/522-659; email: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
6. Регионална развојна агенција „Златиборˮ- Ужице, Петра Ћеловића бб, Ужице; Тел: 031/523-065 и 031/510-098; email: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
7. Регионална развојна агенција Бачка-Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 20, Нови Сад; Тел: 021/557-781; email: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
8. Регионална развојна агенција Срем-Рума, Главна 172, Рума; Тел: 022/470-910; email: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
9. Регионална развојна агенција Санџака-СЕДА, 7. Јули бб, Нови Пазар; Тел: 020/ 332-700; email: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
10.Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља, Краља Петра I 22, Крагујевац; Тел: 034/300-575 и 034/302-704; email: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;
11.Агенција за регионални развој општина Колубарског округа, Омладински трг 1, Лајковац; Тел: 014/34 33 329 и 014/34 33 109, email: arrocolajkovac@gmail.com.

4. Неопходна документација за пријављивање
Документација која се обавезно доставља приликом подношења захтева:
Основна документа:
1) правилно попуњен пријавни формулар – Образац број I;
2) оснивачки акт подносиоца захтева (потписани и оверени);
3) извештај Народне банке Србије да рачун подносиоца није у блокади;
4) оверена копија финансијских извештаја подносиоца за претходну финансијску годину (билан стања и биланс успеха) за коју су рачуни затворени и завршни рачун;
5) потписана писмена изјава о сарадњи јединица локалне самоуправе или других партнера (уколико постоји) - Образац број II;
6) потписана писмена изјава о сагласности са условима из Јавног позива и сагласност да подносилац захтева за исту намену није користио подстицајна средства која потичу из буџета Републике Србије, покрајинског буџета, буџета локалне самоуправе или донаторских организација (за намене под а) и б))  - Образац број III;
7) потписан и оверен образац трошкова пројекта са структуром суфинансирања подносиоца захтева, са приказом обезбеђених извора средства за суфинансирање пројекта  – Образац број IV;

Специфична документа у зависности од намене бесповратних средстава су :
a) За пројекте припреме апликационе документације доставља се:
1) предуговор или понуда са консултантском кућом, научно-истраживачком институцијом, специјализованом институцијом за припрему апликационе документације оверена и потписана од стране понуђача са референтном листом и биографијама главног консултанта и експертског тима која садржи јасно дефинисан опис активности, трошкове у складу са тачком 1.5 Програма утврђеног Уредбом, рокове реализације и цену услуга, без пореза на додату вредност, исказану у динарима;
2) најмање три понуде за исту услугу;
3) потписана писмена изјава организације која реализује активност - Образац број V.
Пре закључивања Уговора са Националном агенцијом корисник је дужан да достави потписан уговор чија садржина мора да буде истоветна садржини подацима из понуде поднетог при аплицирању. Елементи из понуде морају остати исти без обзира на то да ли је Комисија одобрила максимални износ средстава или је он смањен.

б) За пројекте припреме пројектно-техничке документације доставља се:
1) уговор са најповољнијим понуђачем за израду пројектно-техничке документације након спроведеног поступка јавне набавке закључен у 2012. години са референтном листом и биографијама главног консултанта и експертског тима која садржи јасно дефинисан опис активности, трошкове у складу са тачком 1.5 Програма утврђеног Уредбом, рокове реализације и цену услуга исказану у динарима;
2) одлука о расписивању јавне набавке за избор овлашћеног правног лица за израду пројектно-техничке документације и одлуку о избору најповољнијег понуђача, доказ да је предмет пројекта у складу са просторним плановима јединица локалне самоуправе и информација о локацији у складу са Законом о планирању и изградњи;
3) потписана писмена изјава организације која реализује активност - Образац број V.
Суфинансираће се израда пројектно-техничке документације чија израда мора бити завршена закључно са 30. јуном 2013. године.

в) За суфинансирање трошкова учешћа јединица локалне самоуправе у реализацији пројеката од значаја за регионални развој који су одобрени из домаћих или међународних извора финансирања:
1) оверена копија уговора којим је одобрен пројекат од стране овлашћених институција које спроводе домаће и међународне конкурсе, са оригиналном конкурсном документацијом за коју се тражи суфинансирање на ЦД-у;  Пројекат треба да буде одобрен најраније од 1. јануара 2011. године;
2) биографија координатора и пројектног тима који су ангажовани на пројекту.

Захтевана пратећа документација мора бити у оригиналу или овереним фотокопијама оригинала.

5. Начин пријављивања и рок за подношење пријава
Тачно попуњен пријавни формулар и пратећа документација у складу са Јавним позивом и Уредбом предаје се у два примерка на писарници Министарства или доставља препорученом поштом на адресу: Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе, Влајковићева 10, 11000 Београд.
Пријаве се предају у затвореној коверти са назнаком „Пријава за Јавни позив -суфинансирање иницијатива јединица локалне самоуправе за припрему и спровођење пројеката на локалном и регионалном нивоу са назнаком „НЕ ОТВАРАТИˮ, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте. Непотпуне пријаве се неће разматрати.
Јавни позив, пријавни формулар, Уредба и сви потребни обрасци су доступни на интернет страни Министарства на адреси www.mrrls.gov.rs.
Jaвни позив ће бити отворен до 25. новембра 2012. године.

Све детаљније информације могу се добити у Министарству позивом на следеће бројеве телефона: 011/333-4165, 011/333-4175 и 011/333-4166 или слањем поште на електронску адресу: milica.adamovic@mrrls.gov.rs, jovanka.jovanovic@mrrls.gov.rs и zeljko.sokanovic@mrrls.gov.rs.

6. Обавештење о избору
Министарство ће писмено обавестити подносиоце захтева о исходу избора и позвати их на потписивање уговора о коришћењу бесповратних средстава са Националном агенцијом.