Насловна / Инфо / Конкурси / Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима и предузетницима у раној фази развоја у 2013. години

Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру Програма подршке малим предузећима и предузетницима у раној фази развоја у 2013. години

Рок за пријаву: понедељак, 24. јун 2013.

У оквиру Програма подршке малим предузећима и предузетницима у раној фази развоја у 2013. години, Национална агенција за регионални развој расписује ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава

Програм подршке малим предузећима и предузетницима у раној фази развоја (даље: Програм) спроводи Национална агенција за регионални развој (даље: Национална агенција) у сарадњи са aкредитованим регионалним развојним агенцијама.

Општи циљ Програма је повећање степена одрживости и јачање конкурентности малих предузећа и предузетника  који се налазе у почетној фази пословања и послују на подручјy којe заостајe у развоју овог сектора у односу на друге делове Србије, кроз усклађивање њиховог пословања са захтевима међународних стандарда пословања, унапређивање пословних процеса, производа и услуга и јачање људских ресурса.

Бесповратна средства ће се одобравати за:
1. истраживање тржишта;
2. израду визуелног идентитета производа и услуга (веб сајт, дизајн логотипа);
3. нови дизајн производа и амбалаже;
4. израду пословних планова и пројеката;
5. уређење пословања у складу са захтевима међународних стандарда пословања (имплементација стандарда, сертификација, ресертификација) и обележавање производа „CE“ знаком;
6. едукацију менаџмента и запослених кроз специјализоване обуке;
7. услуге менторинга;
8. трошкове прикључка привредних субјеката на инфраструктурне системе (прикључак за воду, прикључак за струју, прикључак за гас);
9. трошкове адаптације простора у функцији обезбеђења дозволе за обављање делатности.

Право на доделу средстава имају мала предузећа и предузетници, који се баве производњом или пружањем услуга, а који кумулативно испуњавају следеће услове:
- да су у већинском домаћем приватном власништву и да су регистровани на територији Републике Србије;
- да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре у периоду од 01. јануара 2010. године до 31. децембра 2012. године;
- да су у децембру 2012. године имали најмање два запослена на неодређено време;
- да успешно послују временски период до објављивања јавног позива, не узимајући у обзир прву годину пословања;
- да нису у поступку ликвидације или стечаја;
- да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса;
- да имају седиште на подручју које заостајe у развоју сектора малих предузећа и предузетника у односу на друге делове Србије, односно на подручју градова и општина: Јабланичког округа (Лесковац, Бојник, Лебане, Медвеђа, Власотинце, Црна Трава), Пиротског округа (Пирот, Бела Паланка, Бабушница, Димитровград), Пчињског округа (Врање, Владичин Хан, Сурдулица, Босилеград, Трговиште, Бујановац, Прешево), Борског округа (Бор, Кладово, Мајданпек, Неготин), Зајечарског округа (Зајечар, Бољевац, Књажевац, Сокобања), Топличког округа (Прокупље, Блаце, Куршумлија, Житорађа), Рашког округа (Краљево, Нови Пазар, Тутин, Рашка, Врњачка Бања), Расинског округа (Крушевац, Варварин, Трстеник, Ћићевац, Александровац, Брус), Средњебанатског округа (Зрењанин, Нови Бечеј, Нова Црња, Житиште, Сечањ), Севернобанатског округа (Кањижа, Сента, Ада, Чока, Нови Кнежевац и Кикинда);
- да у овој години нису по истом основу користили подстицајна средства Националне агенције и других државних институција.

Средства се додељују у износу од 50.000,00 до 350.000,00 динара. Агенција ће на основу уговора са предузећем/предузетником рефундирати износ до 75% од укупног износа пројекта без ПДВ-а. Укупна расположива средства зa реализацију Програма износе  12.150.000,00 динара.

Средства се додељују малим предузећима и предузетницима у складу са чл. 95, 96. и 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11 и 91/12).

Рок за подношење пријава је 24. јун 2013. године.

Програм, упутство, правила за оцењивање, пријавa и други пратећи обрасци доступни су на електронским странама Националне агенције за регионални развој на адреси www.narr.gov.rs и у штампаном облику у aкредитованим регионалним развојним агенцијама и агенцији која је посебним уговором ангажована у реализацији овог програма за Београдски регион.

За детаљније информације можете се обратити Националној агенцији за регионални развој на бројеве телефона: 019/445-364; 019/445-311, 019/445-312, 011/2060-810; 011/2060-807 и 011/2060-827.

Пријаве се подносe лично или препорученом поштом најближој aкредитованој регионалној развојној агенцији, односно агенцији која је уговором ангажована за реализацију програма: 
- Регионална агенција за развој Источне Србије „RARIS“ д.о.о.; Трг Ослобођења 1, Зајечар; тел: 019/426-376; 426-377; e-mail: office@raris.org; www.raris.org;
- Регионални центар за друштвено економски развој – Банат д.о.о.; Чарнојевићева 1, Зрењанин; тел: 023/510-567; 561-064; e-mail: office@rcrbanat.rs; www.rcrbanat.rs;
- Центар за развој Јабланичког и Пчињског округа д.о.о.; Пана Ђукића 42, Лесковац; тел: 016/233-440; e-mail: info@centarzarazvoj.org; www.centarzarazvoj.org;
- Регионална агенција за просторни и економски развој Рашког и Моравичког округа д.о.о.; Цара Душана 49, Краљево; тел: 036/397-777; e-mail: office@kv-rda.org; www.kv-rda.org;  
- Регионална развојна агенција „ЈУГ“ д.о.о.; Обреновићева 38/1, Ниш; тел: 018/515-447; 522-659; e-mail: info@rra-jug.rs; www.rra-jug.rs;
- Регионална развојна агенција – Златибор д.о.о.; Петра Ћеловића бб, Ужице; тел: 031/523-065; 510-098; e-mail: office@rrazlatibor.co.rs; www.rrazlatibor.co.rs;
- Регионална развојна агенција Бачка; Булевар Михајла Пупина 20/II, Нови Сад; тел: 021/557-781; e-mail: office@rda-backa.rs; www.rda-backa.rs;
- Регионална развојна агенција Срем, Главна бр. 172, Рума; тeл: 022/470-910; e-mail: info@rrasrem.rs; www.rrasrem.rs;
- Регионална развојна агенција Санџака - SEDA, 7. јула бб, Нови Пазар; тел: 020/332-700; 317-551; e-mail: office@seda.org.rs; www.seda.org.rs;
- Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља – Kрагујевац - Краља Петра I 22, Kрагујевац; тел: 034/302-701; 302-702; e-mail: officekg@redasp.rs; www.redasp.rs;  
- Aгенција за регионални развој општина Колубарског округа „АРРОКО“ - Омладински трг 1, Лајковац; тел: 014/34-33-196; e-mail: аrrokolajkovac@gmail.com;
- Регионални центар за развој малих и средњих предузећа и предузетништва – Београд, д.о.о., Топличин венац 11/4, Београд, тел: 011/2186-730; 011/2186-740; e-mail: office@mspbg.rs; www.mspbg.rs.