Консалтинг

Национална агенција за регионални развој предузетницима пружа пословне информације и стручне савете у областима финансија, права и иновација и проналазаштва.

Финансијски консалтинг

 • информације и савети о условима и могућностима добијања финансијских средстава из државних извора (суфинансирање програма развоја конкурентности, иновативности, кластера, газела, удружења предузетника, субвенције НСЗ, Града Београда, start-up кредити и друга подстицајни кредити Фонда за развој Републике Србије, Фонда за развој АП Војводине, Гарнцијског фонда АП Војводине)
 • информације и савети у вези са могућностима коришћења пољопривредних кредита и подстицајних средстава у пољопривреди,
 • информације и савети о условима кредитирања од стране пословних банака, револвинг фондова ЕУ, међународних донатора, поступцима прикупљања потребне документације за подношење кредитних захтева
 • стручна помоћ у припреми бизнис планова, пројекцији економских и новчаних токова, анализи ризика финансирања
 • савети за превазилажење проблема текуће и дугорочне неликвидности
 • помоћ почетницима у пословању при избору делатности
 • пословно повезивање привредних субјеката

Правни консалтинг

 • информације и савети у вези са правним формама пословања приликом оснивања радњи или привредних друштава, предностима и недостацима појединих правних форми
 • упознавање са процедурама и условима за регистрацију неког од облика обављања делатности или промену правне форме, посебним условима које је неопходно испунити за обављање одређених врста делатности, надлежностима одговарајућих инспекцијских служби
 • информације и савети везани за режиме спољнотрговинског пословања, (увозне и извозне процедуре, дажбине, царине, квоте)
 • информације и савети везани за пореске обавезе и пореске олакшице
 • пружање информација о изменама релевантних закона, правилника и упутстава

Иновације и проналазаштво

 • пружање стручне подршке за покретање пословних инкубатора/иновативних центара, којима се подстиче предузетничка иницијатива, иновативност, конкурентске предности на домаћем и посебно иностраном тржишту
 •  изградња и успостављање квалитетних веза привредних друштава и предузетника са образовним и истраживачко развојним системом, удружењима проналазача у циљу што ефикаснијег трансфера знања и технологија
 • саветовање привредних друштава и предузетника/ иноватора у питањима заштите интелектуалне својине: пружање помоћи за спровођење процедуре подношења пријава код надлежне институције и формирања одговора на резултат испитивања

Више информација можете добити путем телефона 011 206 08 10.